Privacy policy

De Vereniging Voor Trimmend Nederland (hierna: VVTN) hecht waarde aan de bescherming van de privacy van (aspirant) leden en bezoekers. In deze privacy policy geven we aan hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan en uw privacy wordt beschermd.

Contactgegevens:

Website:         www.vvtn.nl
Adres:             Lorentzweg 7,
Postcode:        3208 LJ Spijkenisse
Email:             info@vvtn.nl

Verwerking van persoonsgegevens

VVTN verwerkt persoonsgegevens voor zover dat dat nodig is voor de ledenadministratie en om voordelen voor de leden te kunnen realiseren. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden ons verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Betaalgegevens
- KvK nummer
- (pas)foto’s
- lidmaatschapsnummer

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doelen:
- de ledenadministratie, waaronder de behandeling van aanmeldingen,
- facturatie van lidmaatschapsgeld en overige bijdragen,
-  optimaliseren van de website,
- u telefonisch of per email te kunnen benaderen als dat nodig is voor de vereniging,
- te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst,
- het bedingen van voordelen voor de leden,
- het voorkomen en bestrijden van fraude.

Beveiliging van persoonsgegevens

VVTN is zuinig op uw persoonsgegevens en we hebben daarom de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  • De verbinding met de website (www.vvtn.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
  • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates van Windows of Apple.
  • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een een adequate virusscanner.
  • De groep van personen die toegang heeft tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt. Er wordt naar gestreefd om niet meer dan drie personen op enig moment toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens.
  • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van de persoonsgegevens.
  • Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van VVTN te verwerken.

Heb u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@vvtn.nl

Delen van persoonsgegevens met derden, waaronder de leden van VVTN

Om als vereniging te kunnen functioneren is het essentieel noodzakelijk om uw persoonsgegevens met de leden van VVTN te delen. Een van de doeleinden van het delen van uw persoonsgegevens is om de leden in staat te stellen om bezwaar te maken tegen uw (voorgenomen) lidmaatschap. Dergelijke bezwaren zullen worden beoordeeld door de lidmaatschapscommissie van VVTN.

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor de dienstverlening aan onze (aspirant) leden echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als u dat noodzakelijk is voor het functioneren van de vereniging, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of nadat u specifiek toestemming hebt gegeven voor het delen van de gegevens met de betreffende leverancier. Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij. Onderdeel van de afspraken met onze leveranciers is dat persoonsgegevens alleen buiten de EER mogen worden gebracht als is voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de artikelen 44 tot 49 van de AVG.

Uw account op www.vvtn.nl

Uw persoonsgegevens worden gekoppeld aan uw account op www.vvtn.nl. Dit heeft als voordeel dat de gegevens die u bijvoorbeeld op de browser op uw pc invoert ook terug kunt zien op de browser op uw mobiele telefoon of een andere pc.

Cookies en vergelijkbare technieken

Om de website optimaal te laten functioneren, gebruiken technische en functionele cookies die uw privacy niet in gevaar brengen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om het risico op verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, bewaren wij persoonsgegevens zo kort mogelijk. We bewaren uw persoonsgegevens daarom alleen voor de duur van uw lidmaatschap. Na de beëindiging van uw lidmaatschap worden uw persoonsgegevens binnen 4 weken verwijderd. Alleen om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bewaren we de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn langer.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaarmaken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@vvtn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens. Als u weet of vermoed dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@vvtn.nl, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Leden Login

Wachtwoord vergeten
Vul hieronder het emailadres in van het account waarvan het wachtwoord verloren is gegaan.